https://plxtjaro.com/

Nu är det nu

Begynnelsen och en omfattande beskrivning av Matuta, i sig själv.
I begynnelsen var Matuta. Ur Matutas totala och precisa exakthet
skapades Taguttu, alltets intethet. Stort ljus och stort mörker sprang
ur Taguttus sköte. Taguttu, som även kallas Patnutu, sjukdomen själv,
sägs vara tills världens ände, då åter Matuta tar sin totala och
precisa exakthet i besittning. Endast två, Patute och Petamtete, eller
som de senare kom att kallas, Matmutu och Metmatmutu, har spått Matutas
exakthet återskapas och det sägs att precis innan den totala och
precisa exaktheten återbördas till dess ursprungliga form, ska Taguttu
tillintetgöra världen genom att svälja sig själv.
Taguttu, alltets intethet blandade ljuset med mörkret och såg hur små skott började gro.
Mellantingen tog former av många olika slag och de två första
mellantingen kom att kallas Patnutmatnutu, sjukhetens sjukdom och
Metpatnutmatnutu, sjukdomens sjukhet då deras olikheter skapade stora
klyftor mellan det tidigare mer tydliga alltets intethet och Taguttus
förvirrning var total. Den totala förvirringen överträffade aldrig
Matutas totala och precisa exakthet och därför kunde Taguttu fortsätta
att belysa mörker och förmörka ljus. Efterföljande mellanting växte sig
större och större och tillslut var kraften så stor att de började
ställa sig i förhållande till ljuset och mörkret. Patnutmatnutu,
sjukhetens sjukdom, valde då att bli ett med Metpatnutmatnutu,
sjukdomens sjukhet, och i dess fullständiga storslagenhet blev de nu
tillsammans Tetmatmutnatnetem, sjukhetens sjukhet, sjukdomens sjukdom.
Taguttu, alltets intethet kunde på så sätt lättare få reda ut
mellantingens olika former och mening.
Det första som klargjordes efter Tetmatmutnatnetems tydliggörande var intet.
Intet växte ur Tetmatmutnatnetem och spred sin väldiga form över Taguttus yttre och
precis innan alltets intethet var på väg att ge vika, kläcktes ut
Tetmatmutnatnetems inre ett nytt mellanting, alltet. Alltet och intet
blev nu två motpoler av aldrig tidigare slag och de kom att kallas
Whetwatwute och Whatetwutu. Mellan dessa mellantings motpoler skapades
nu en värld av tveksam mening, Wasmutu. Ur Wasmutus tveksamma mening
sprang de två meningsskiljaktigheterna Patute och Petamtete. Patute
utformade känslor och ur dessa väcktes även inom Petamtete starka
känslor. Dessa känslor, i förhållande till varandra, väckte reaktioner
och de i sin tur blev till visioner. Visionerna i sin tur blev
illusioner. Dessa illusioner strävade bakåt och framåt. På så vis kom
Patute att bli Matmutu, sjukhetens förflutna och Petamtete blev
Metmatmutu, sjukhetens nästkommande. Illusionernas strävan gav efter en
rad sjuka sjukheter och sjukdomar upphov till Yutu, sjukheten själv.
När Yutus form blev fullständig såg Taguttu, alltets intethet eller
Patnutu, sjukdomen själv, som han även kallas, hur en jämlik hade

skapats och Yutu, sjukheten själv såg detta också. Nu ställdes Patnutu,
sjukdomen själv mot Yutu, sjukheten själv och Tetmatmutnatnetem
splittrades och blev åter Patnutmatnutu, sjukhetens sjukdom och
Metpatnutmatnutu, sjukdomens sjukhet. Patnutmatnutu använde sin sjukdom
för att försvaga Metpatnutmatnutus sjukhet och Metpatnutmatnutu använde
sin sjukhet för att förminska Patnutmatnutus sjukdom och på så vis fick
Patnutu och Yutu ta i all sin fulla styrka och sjukheten själv dånade
fram i kaskader och sjukdomen själv slog lika kraftigt tillbaka.
Patnutu och Yutus likhet i styrka balanserade fram en jämvikt till
mellantingen och när dessa mellanting reagerade på jämvikten skapades
Whatu, mellantinget självt. Ett mellanting så ovisst att ur Whatu,
mellantinget självt skapades tiden, som blev en balans mellan Matmutu,
sjukhetens förflutna och Metmatmutu, sjukhetens nästkommande. Patnutu
och Yutu kallade tiden Nu. Deras ofrånkomliga likhet fortsatte och Nu
likaså. Nu fortsatte att växa med sådan utsträckning att Patnutmatnutu,
sjukhetens sjukdom och Metpatnutmatnutu, sjukdomens sjukhet tynade bort
och blev istället den största av alla illusioner, Idag. Idag fick även
namnet Tetemnatmutu, sjukhet i sjukdom. Nu, som Patnutu och Yutu valde
att kalla tiden blev ett med Idag, ty de var från första kontakt
oskiljaktiga. Idag blev nu och än idag är det nu. Nu är det nu och
kommer att förbli tills en ny tid springer ur Whatu, mellantinget
självt. Då skall Taguttu, alltets intethet, Patnutu, sjukdomen själv,
svälja sig själv för att lämna sin egen totala sjukdom och Yutu,
sjukheten själv för att återigen bli den totala och precisa exaktheten,
Matuta. Men tills en sådan oförutsägbar, otrolig och irrelevant för
efterlevande händelse inträffar så är det Nu… Nu är det nu.

 

tumblr_ngtjv7fwfx1qdsqzjo1_500

giphy

https://soundcloud.com/high-valley/liquid-life-1